Långtidsparkering för bil och MC

Föreningen har 79 garageplatser under gården som man hyr för 950 kr/mån samt 47 p-platser utomhus för 700 kr/mån. I garaget finns också 10 laddbara parkeringsplatser som hyrs ut till de med el- och hybridbil för 1 025 kronor per månad samt ett påslag på 10 öre/kWh på elpriset på den faktiska kostnaden för elförbrukningen. Det finns också möjlighet att hyra MC-parkering för 437,50 kronor per månad. Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Önskar du hyra parkeringsplats eller ställa dig i kö kontaktar du

Parkeringsvillkor Brf BT.docx 

 

Parkering för mopeder och cyklar/elcyklar 

Mopeder står kostnadsfritt i garaget på anvisad plats för moped. Cyklar ställs i cykelrum eller vid cykelställ på föreningens fastighet. Vi ser gärna att cykel markeras med lägenhetsnumret (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr). Detta för att föreningen vid behov ska ha möjlighet att kontakta ägaren. 

I cykelrummen finns laddstationer (eluttag) som enbart får användas av elcyklar med inbyggt batteri. 

 

Parkeringsvillkor

1. Platsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställningen av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på platsen icke är tillåtet. Nyttjande av eluttag får endast ske i samråd med fastighetsägaren. Laddning av elfordon är endast tillåtet på avsedda laddplatser.
2. Upplåtelse av platsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd.
3. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens plats.
4. Hyresgästen får icke utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.
5. Underhåll av platsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovannämnda punkt bekostas och ombesörjes av hyresvärden
6. Hyresvärden äger tillträde till platsen för utförandet av erforderliga. reparations- och underhållsarbeten. För infart till och utfart från platsen skall hyresgästen begagna för ändamålet iordningställd mark.
7. Om icke annat angivits i särskilda bestämmelser svarar hyresvärden för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg till platsen medan det åligger hyresgästen att svara för dessa uppgifter i vad avser själva platsen.
8. Hyresvärden friskriver sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. Hyresvärden fritager sig därjämte från ansvar från intrång från obehöriga.
9. För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbete å platsen eller andra därmed jämförliga omständigheter skall hyresgästen icke ha rätt till nedsättning av hyran.
10. I övrigt gäller bestämmelser i allmänna hyreslagen, av fastighetsägaren/hyresvärden och myndigheter utfärdade föreskrifter.

 

Regler/principer för köhantering av parkeringsplatser 

  • Det är enbart tillåtet att stå i kö för aktuell parkeringsplats när behov föreligger - Vid erbjudande om parkeringsplats måste intressent som står i kö svara inom en vecka. Har inte intressent svarat inom en vecka eller tackar nej till erbjuden plats placeras intressent sist i kön och erbjudandet går vidare till nästa i kölistan.
  • Regeln om att placeras sist i kön gäller inte kölistan för internbyten där intressent kan stå för att önska en specifik plats.
  • Föreningen tillämpar fyra olika kösystem – ett för internbyte, ett för utomhusplats, ett för garageplats och ett för laddbar plats i garage.
  • Vid ledig plats i respektive kategori (utomhusparkering, garage och laddbar plats) tillfrågas i första hand den/de som står i interbyteskön om de önskar den lediga platsen. När internbyten är avklarade går frågan om den kvarvarande lediga platsen över till den ordinarie kön.
  • Föreningen tillämpar huvudprincipen om rak kö efter datumordning. Det betyder att den som stått längst i kö i första hand erbjuds ledig parkeringsplats.
  • Styrelsen kan besluta om undantag från ovanstående princip i följande fall;
  • - Intressent som saknar parkeringsplats har förtur före intressent som står i kö för en andra parkeringsplats
  • - Intressent som också är medlem i föreningen och som saknar parkeringsplats har förtur före intressent som inte är medlem i föreningen (andrahandshyresgäster eller eventuella externa personer).
  • På laddbara parkeringsplatser får enbart el- och hybridbilar parkera.