Utflyttningsbesiktning/utflyttningssyn

Vid utflyttning ska en utflyttningsbesiktning/utflyttningssyn ske där styrelsen, eller en av styrelsen utsedd besiktningsman, kontrollerar att inga otillåtna åtgärder utförts i lägenheten (rördragningar, installation av köksfläkt mm) eller åverkan skett på delar där föreningen har underhållsansvaret och medlem har nyttjanderätt (ex balkonger/uteplatser).

Upptäcks brister eller om medlem utfört otillåtna åtgärder kan medlem bli ersättningsskyldig eller genom särskild överenskommelse med köparen överföra ansvaret till köparen.  

Denna besiktning bekostas av föreningen och bokas i samband med ansökan om utträde ur föreningen och innan ny medlem godkänns.

Övrigt

Föreningen har gruppavtal med såväl elleverantör som bredbandsleverantör varför du inte behöver säga upp några avtal i samband med utflyttning. Har du köpt till extra tjänster av bredbandsleverantören kontaktar du dem direkt. Tillbehör till såsom router och modem tillhör föreningen och ska lämnas kvar till den nya ägaren.