Nyheter

Ny styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 8 december valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för förtroendet som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande;

·         Robert Noord, ordförande

Övergripande ansvar och särskilt ansvar för gemensamhetslokalen, städning och bilpoolsbilen

·         Maral Saffar, vice ordförande

Särskilt ansvar för föreningens kommunikation samt sammankallande i poolgruppen

·         Madeleine Mjöberg, kassör

Särskilt ansvar för återvinningsrummet, markskötsel och parkeringar

·         Siavoush Fallahi, sekreterare

Särskilt ansvar för tvättstugan

·         Linda Spolén, fastighetsansvarig

Särskilt ansvar för fastighetsrelaterade frågor samt brandskydd och säkerhet

 

Rapport från föreningsstämman

Tisdagen den 8 december genomfördes den årliga föreningsstämman. Vid stämman behandlades årsredovisningen och både en ny styrelse och en ny valberedning valdes. Till stämman hade det kommit in 10 motioner och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga motioner.

Detta innebär att föreningen bland annat infört en digital bokning av tvättstugan, en skylt som markerar att föreningens mark är gångfartsområde kommer sättas upp, permanenta farthinder kommer etableras längs Klädesvägen 28-36. Styrelsen meddelade också på stämman att den kommer undersöka möjligheten placera en sandlåda eller lekställning på föreningens mark samt att styrelsen tittat på möjligheten att sänka avgifterna för parkeringsplatserna i syfte att hyra ut alla idag lediga parkeringsplatser.    

 

Testa brandvarnaren och var vaksam med levande ljus

I advents- och jultider är det ett mycket bra tillfälle att testa brandvarnaren och om nödvändigt byta batteri. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Var också vaksam om du eldar med levande ljus. Det är lätt hänt att glömma släcka ljusen när man går och lägger sig eller går hemifrån.

Vi påminner också om att styrelsen gärna ser att alla medlemmar har en brandsläckare och/eller en brandfilt hemma.

 

Värme och ventilation

Den obligatoriska ventilationskontrollen som genomfördes under hösten blev inte godkänd. Styrelsen går nu tillsammans med Fastighetsägarna service igenom de anmärkningar som finns och jobbar med åtgärderna.

Vi har också fått in anmälningar om att det är kallt i vissa lägenheter. Fastighetsägarna service har tillsatt en särskild grupp som tittar på om det kan vara fel med injusteringar eller vissa element. Styrelsen återkommer med information när vi vet mer.

Säkerställ att vi har rätt mailadress till dig

Styrelsen skickar regelbundet ut information via mail till alla medlemmar. Se till att vi har rätt mailadress till dig. Maila styrelsen om du byter mailadress eller inte får några nyhetsbrev. Du mailar till . Vi vet också att styrelsens mail ibland hamnar i skräpposten så ta gärna för vana att titta där om du kontaktar styrelsen. Då missar du inte någon information från föreningen eller svar från styrelsen.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna På Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt få svar på dina frågor.

 

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!

 

Som en del kanske har uppmärksammat har det idag grävts på föreningens innegård. Detta är förberedelser för att vi inom kort sätter upp en julgran på innergården. Genom att placera en julgran på vår innergård är det styrelsens förhoppning att det skapas mer julkänsla på vår gemensamma gård.

 

Just nu är det ett hål i marken som vi ber alla att undvika. Där kommer granen senare att placeras.

 

Har ni frågor får ni gärna höra av er till styrelsen.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Från och med måndagen den 16 november har föreningen ett digitalt bokningssystem för tvättstugan. Bokning sker via Aptusportal på samma sätt som bokning för gemensamhetslokalen. Man använder sitt lägenhetsnummer (fem siffror) för att logga in, både som användarnamn och som lösenord.  Du använder samma bricka som du använder till återvinningsrummet för att komma in i tvättstugan. 

 

Länk till bokning:

https://brommatracks.aptustotal.se/aptusportal/

 

Välj därefter ”Tvätt”.

 

Systemet kommer att användas för bokningar av tvättid från och med måndag 16 november. Har du bokat tvättid efter detta datum via bokningstavlan vid tvättstugan behöver du snarast boka samma tidpunkt i det digitala systemet. Måndag den 16 november kommer dessutom bokningstavlan att tas ned. Bokningscylindrar kan hämtas fram tills dess.

 

Under några veckor kommer man dock in i tvättstugan med både nyckelbricka och nyckel. Låset kommer dock att avlägsnas och enbart bricka ska användas.

 

Bokningen gäller tre timmar med en extra halvtimme för torkning t.ex. bokad tvättid 10-13 ger en tid för tillgång till tvättstugan 10-13.30. Detta innebär också att den som bokat passet innan din bokade tid har rätt att nyttja torkskåpet en halvtimme in på den bokade tiden.    

 

Har ni frågor har gärna av er till styrelsen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed
föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 8 december 2020 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

På grund av Coronaläget behöver styrelsen veta hur många som beräknas
närvara. Detta för att kunna anpassa lokalen. Anmäl gärna ditt
deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid stämman så har medlem
rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller
medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år
innan extra stämman.

Handlingar till årsstämman skickas ut per mail till de medlemmar som
uppgett mailadress i medlemsregistret. Har du inte fått handlingarna på
mailen kan den hamnat i skräpposten. Du kan också beställa handlingarna
genom att maila styrelsen på 

Årsredovisningen kommer skickas ut senare då revisorerna ännu inte
behandlat den.

Dagordning
•       Stämmans öppnande
•       Godkännande av dagordning
•       Val av ordförande vid stämman
•       Anmälan av ordförandens val av protokollförare
•       Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
•       Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
•       Fastställande av röstlängd
•       Styrelsens årsredovisning
•       Revisorernas berättelse
•       Fastställande av resultat- och balansräkning
•       Beslut om resultatdisposition
•       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
•       Arvode åt styrelsen och revisorerna
•       Val av styrelseledamöter och suppleanter
•       Val av revisorer och suppleanter
•       Val av valberedning
•       Behandling av inkomna motioner
•       Stämmans avslutande
 
 

Nu är det dags för höststädning av garaget. Detta sker tisdagen den 20 oktober mellan klockan 11.00-15.00.

Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.